Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z VČS 2016

4. 4. 2017

Zápisnica č.3/2016

z Výročnej členskej schôdze Klubu národných plemien a rexov, konanej 10.12.2016 v Geči.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí   neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice

 Z celkového počtu 42 členov bolo prítomných 23 členov

Ospravedlnení: Blaško Pavol, Hricišon Pavol, Stecz Alexander, Šuster Jozef

Program:         1. Otvorenie

                        2. Kontrola uznesení

                        3. Prijatie nových členov

4.  Sprava o činnosti

                        5. Správa o hospodárení

                        6. Správa registrátora klubu 

7. Správa kontrolnej komisie

                        8. Typizácia králikov

                        9. Štatút klubu

                        10. Vyhodnotenie klubovej súťaže

                        11. Rôzne

                        12. Diskusia

                        13. Návrh na uznesenie

                        14. Záver

1/  Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol predseda klubu Ing. Supuka Miloš, ktorý v úvode privítal všetkých prítomných a predniesol návrh programu rokovania, zároveň požiadal prítomných o jeho doplnenie resp. zmenu. Na túto výzvu reagoval p. Forberger, ktorý žiadal, aby pred začatím rokovania bol schválený zapisovateľ a za zapisovateľa navrhol p. Petríka. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Musáka a p. Pósu.  Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Za zapisovateľa bol jednohlásne zvolený p. Petrík a za overovateľov p. Musák a p. Pósa Keď že neboli žiadne ďalšie návrhy z pléna k programu, predsedajúci dal hlasovať o programe VČS.  Program bol jednohlásne schválený.

2/  Kontrolu plnenia prijatých uznesení vykonal tajomník klubu, ktorý konštatoval, že všetky uznesenia boli v termíne splnené.

3/  Predsedajúci oboznámil plénum, že podmienky pre vstup do Klubu národných plemien a rexov splnili: Gašpar Tomáš, Pósa Tomáš a Gabriš Jozef. Čakateľmi na členstvo sú: Ing Matyaš Jaroslav, Balóg Zoltán, Burst Attila, Miľko Michal. Jednohlasným výsledkom hlasovania sa novými členmi klubu stali: Gašpar Tomáš, Pósa Tomáš a Gabriš Jozef.

4/ V správe o činnosti predsedajúci informoval o celkovej činnosti klubu za posledné obdobie, kde konštatoval, že členovia klubu urobili kus statočnej a svedomitej práce za čo chce aj z tohto miesta všetkým, ktorí sa o to pričinili veľmi poďakovať. V správe zhodnotil prierez výstavníckej činnosti počnúc výstavou mladých králikov a končiac klubov špeciálkou. Nevynechal ani I. Vyšehradskú výstavu, ktorá by mala byť po 27. Rokoch následníkom bývalých výstav Interkanin. Zároveň informoval aj o problémoch, ktoré sa počas zabezpečovania tejto výstavy vyskytli ako aj o nedorozumeniach, ktoré vznikli najmä s Výstavným výborom ČSCH. Poukázal na podobné výstavy, ktoré sa konajú v iných európskych štátoch ako napr. Rakúsko, Slovinsko, Taliansko a pod. Interkanin by sa mala chápať ako medzinárodná súťaž v rámci jednotlivých druhov zvierat. Ako problém je vnímaný usporiadanie celoštátnych výstav mladých králikov. V rámci klubu poukázal, že je rad, že niektoré plemená napredujú a dochádza k zlepšeniu ich kvality. Nezabudol poďakovať OV Myjava za prezentáciu národných plemien králikov rámci oblastnej výstavy.

5/ Správu o hospodárení predniesol pokladník p. Pósa, ktorý informoval členskú základňu o všetkých príjmoch a výdajoch za rok 2016. Skutočný stav pokladne k 10.12.2016 predstavuje sumu 632,32 €

6/  Správu o registrácií predniesol p. Adamec, ktorý informoval o súčasnom stave registrácie klubových králikov podrobne podľa jednotlivých plemien. Doposiaľ bolo registrovaných 988 ks králikov 32 členmi a 2 čakateľmi na členstvo.

7/     Správu kontrolnej komisie predniesol jej predseda p. Petrík, ktorý okrem iného poukázal aj na pretrvávajúce nedostatky v evidencií príjmov a výdajov. Chýbajú v niektorých dokladoch podpisy prijímateľa a taktiež podpis zodpovednej osoby. Taktiež dochádza k porušovaniu čl. VIII odst. 5 a 7 Rokovacieho poriadku SZCH. V registrácii králikov bolo zistené, že na pripúšťacom potvrdení chýbajú pečiatky registrácie ZO SZCH

8/  Typizáciu králikov na Klubovej špeciálke národných plemien a rexov vykonala komisia pod vedením Ing. Supuku, ktorý nebol spokojný s priebehom typizácie z dôvodu malej ochoty ďalších členov klubu, ktorí sa mohli zúčastniť na typizácií. Preto typizácia nebola ukončená do začiatku Výročnej členskej schôdze a bolo ju potrebné dokončiť na nasledujúci deň.

9/  Štatút klubu bol predmetom rokovania Výročnej členskej schôdze 9.1.2016, avšak nebol schválený pre krátkosť času a k jeho obsahu nebolo nožné sa zodpovedne vyjadriť. Z tohto dôvodu sa členovia klubu mali svoje pripomienky zaslať p, Adamcovi. Ten na základe pripomienok predložil na rokovanie VČS písomný návrh v súlade s uznesením č.5/2016.  Znovu boli pripomienky k súťaži o najlepšieho chovateľa klubu. p. Pósa poukázal, že 100 bodové rozdiely medzi 1. a 2. Miestom je veľký rozdiel, preto navrhol nuly vynechať. K tomuto problému sa rozvírila diskusia so záverom, aby Výbor klubu národných plemien a rexov prepracoval túto súťaž o najlepšieho chovateľa do 31.3.2017 a predložil návrh na Aktíve posudzovateľov králikov, ktorý bude zvolaný ÚKK.

10/  Vyhodnotenie klubovej súťaže 2016:

Majster klubu

Hm                                                                Supukovci                                          384,5b.

Slovenský pastelový rex                              Adamec                                             377,5b.

Kastorex                                                       Supukovci                                          382,0b.

Slovenský sivomodrý rex                            Supukovci                                          381,5b.

Zemplínsky rex a Štrbský gepardí rex                                  

Hricišon Pavol - zemplínsky rex        378,5b.

Farebný rex - plnofarebný                                                        

Krešák Martin-rex čierny                        384,0b.

Farebný rex - agut.                                                                    

Tomko Roman - rex oranžový            379,5b.

Skupina strakatých rexov                nebola kolekcia

Malý rex                                                      

Petrík Ján - Rex kuní hnedý                     376,0b.

Mini rex                                                                              

Supukovci - Mini rex  gepar.                     380,5b.

Zdrobnený rex                                                                                      Beták Peter - ZSs                                       383,0b.

Grand - majster klubu

1. Supukovci            Hm 384,5 + Ca 382,0           766,5

2. Britaňák Michal   Ca 379,5 + RexŠge 375,5     755,0

3. Hučko Jaroslav     Ca 374,0 + Ss 378,5              752,5

Šampióni klubu

Hm                    

1.0                96,5b.              Supukovci

 0.1                96,5b.              Supukovci

Kastorex            

1.0                95,5b.              Supukovci

0.1                96,0b.              Supukovci

Slovenský sivomodrý rex

1.0                   96,0b.              Supukovci

0.1                   96,0b.              Musák Martin

Slovenský pastelový rex

1.0                   96,0b.              Adamec Štefan

0.1                   97,0b.              Adamec Štefan

Zemplínsky rex a Štrb. gepardí rex

1.0                   95,0b.              Hricišon Pavol

0.1                   95,0b.              Britaňák Michal

Rex farebný - plnof.

1.0                   95,5b.              Ing. Krešák Martin

0.1                   96,5b.              Ing. Krešák Martin

Rex farebný - agut.

1.0                   95,0b.              Supukovci

0.1                   95,5b.              Roman Tomko

Rex farebný - strak.

1.0                   95,5b.              Kavulič Cyril

Malý rex

1.0                   95,5b.              Szelle Ján

0.1                   95,0b.              Petrík Ján

Mini rex - gepardí č.-ž.

1.0                   95,5b.              Supukovci

0.1                   95,0b.              Supukovci

 

Zdrob. rex - ZSs

1.0                   97,0b.              Supukovci

0.1                   96,0b.              Beták Peter

Grand - šampión

Adamec - slovenský pastelový rex                                       97,0

Supukovci - zdrobnený slovenský sivomodrý rex                97,0

Najlepší chovateľ Ss rexov

Hučko             CV 382,0 + CVMK 378,5                            760,5

Najlepší chovateľ Hm - Memoriál Pavla Žáka

Supukovci CV (IK)    385,0 + KV 384,5                              769,5b

Memoriál Imricha Vaneka

Supukovci                  384,5 + 381,5                                     766,0

11/  Rôzne. V tomto bode vystúpil p. Hučko hovoril o výstave, ktorú usporiadal OV SZCH Myjava, na ktorej sa snažili prezentovať aj Slovenské národné plemená. Vyjadril sa taktiež k vyhodnoteniu súťaže o Najlepšieho chovateľa Rex Ss, kde konštatoval, že p. Šusterovi, ktorý sponzoruje ceny do súťaže práve záleži na dvoch plemenách a to na Hm a RexSs a za minulý rok skončil na 2. mieste a nebol ocenený. Ďalej poukázal na to, že je starsší človek a nemá prístup k internetu, prosil o možnosť vydávať tlačený spravodaj ako to bolo niekedy. Na jeho podnety reagoval tajomník klubu p. Supuka Peter, ktorý k súťaži o najlepšieho chovateľa konštatoval, že momentálne nebol dostatok zakúpených pohárov, preto pohár dostal iba víťaz, avšak nevidí problém v dokúpení dvoch pohárov a dodatočne ich udeliť. K tlačenému spravodaju sa vyjadril, že momentálne nie je možné vydávať spravodaj, nakoľko nie kto ho spracovať a vytlačiť, nakoľko všetci členovia výboru sú pracovne vyťažení. K tomuto problému sa vyjadril p. Petrík, ktorý sa ponúkol Jarovi Hučkovi ako priateľovi spracovať a vytlačiť spravodaj samostatne pre neho ako darček k Vianociam.

12/  Diskusia. V rámci diskusie p. Forberger poukázal na nedobrú situáciu pri vyplácaní odmien za posudzovanie a cestovných náhrad. Nie je možné, aby sa niekomu vyplácalo ihneď a niekomu o nejaký čas na účet. Ako je to možné, že sa nerešpektujú uznesenia RR SZCH ?! Žiada Ústrednú králikarskú komisiu, aby požiadala RR SZCH o rešpektovanie prijatého uznesenia. Ing. Supuka Miloš hovoril o problémoch, ktoré sa vyskytli pri usporiadaní súťaže Interkanin ako aj o ďalších perspektívach tejto súťaže.

13/  Návrh na uznesenie predložil predsedajúci p. Supuka Miloš, ktorý zároveň k predloženému návrhu na uznesenie požiadal prítomných aby predložili návrhy na konanie sa Klubovej špeciálky pre rok 2017. Boli predložené dva návrhy. Najprv sa hlasovalo o návrhu konania špeciálky 9.-10.12.2017. Za bolo : 15, proti: 7., nehlasoval: 1 Termín 9.-10.12.2012  bol väčšinou hlasov schválený. Za návrh uznesenia hlasovalo 23 členov, za bolo: 23, proti: 0. Návrh uznesenia bol jednohlasné schválený.

14/  V závere rokovania predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial všetko najlepšie do Nového roka a veľa chovateľských úspechov.    .

                                                     d.a.h

Uznesenie č.3/2016

z Výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov národných plemien a rexov, konanej 10.12.2016 v Geči o 17,00 hod

Výročná členská schôdza Klubu národných plemien a rexov

1.BERIE NA VEDOMIE: a/  správu o činnosti Klubu chovateľov                                                         národných plemien a rexov za rok 2016.                                            b/  správu o hospodárení klubu za r. 2016.                                              c/  správu o registrácií králikov za r. 2016.                                              d/  správu kontrolnej komisie za r. 2016

2. SCHVAĽUJE :    a/  za zapisovateľa p. Jána Petríka

                                 b/  za overovateľov zápisnice p. Musáka a p. Pósu

                                 c/  za nových členov klubu: Tomáš Gašpár,

                                      Tomáš Pósa, Jozef Gašpár

                                  d/  vyhodnotenie klubovej súťaže za rok 2016

                              e/  konanie Klubovej špeciálky 9.-10.2017 v Geči

3. UKLADÁ:      a/  dať vyrobiť obdĺžníkovú pečiatku s názvom                                           klubu pre účely pokladníka na účtovné doklad

                                   Z: p. Pósa                               T: 31.12.2016

                            b/  odstrániť zistené nedostatky v účtovnej evidenci

                                   Z: p. Supuka Miloš, p. Pósa     T: ihne

                           c/  dokúpiť 2 poháre za súťaž o najlepšieho chovateľa                                 RexSs za r.2015 a odovzdať súťažiacim, ktorí                                          skončili na 2. a 3.  miest

                                     Z: p. Supuka Peter                 T: 31.12.2016

                           d/  ukladá zaplatiť členské príspevky za r. 2017 do                                       15.3.201

                                     Z: všetci členovia                   T: 15.3.2017

                          e/  ukladá výboru klubu požiadať ÚKK, aby požiadala                             RR SZCH dodržiavať prijaté uznesenie o cestovných                              náhradách

                                      Z: p. Supuka Miloš                 T: 31.3.2017

                              f/  prepracovať súťažný poriadok o najlepšieho                                            chovateľa klubu

                                   Z: Supuka M., Supuka P.       T: 31.3.2017

4.POVERUJE:    a/výbor klubu prepracovať Štatút klubu                                                    a Súťažný poriadok klubu na základe pripomienok

                                   Z: Supuka M., Supuka P.       T: 31.3.2017  

 

V Geči 10.12.2016

 

MVDr. Supuka Peter PhD  v.r.                           Ing. Supuka Miloš v.r.

tajomník klubu:                                                  predseda klubu:         

Zapísal : Ján Petrík

Oveverili: Martin Musák v.r.

             Gabriel Pósa  v.r.

 

 
 

 


Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< september / 2019 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 43979
Mesiac: 288
Deň: 5